શ્રાવક જન તો તેને રે કહીએ

Category
Gujarati
Tags
ગુજરાતી
About This Project

जैन शासन ना घुघवता जिनागम रूपी महासागर ना पेटाळमां मां रहेला छे सुंदर मजाना अनेक दैदिप्यमान तत्त्वज्ञान रूपी मोतीओ.
श्रावक कोने कहेवाय ? सवार थी तेनी जीवन पद्धति केवी होय ? तेनां जीवनमां सदाचार नी सुवास केवी प्रसरती होय ? वगेरे वातो जणावतां पं. मेघदर्शन विजयजी म. सा. नो श्री संघ ऋुणी रहेशे.
आ पुस्तक सहुना जीवन मां विशिष्ट प्रकारनुं परिवर्तन लावनार बनी रहेशे.