જ્ઞાનદીપક પ્રગટાવો ભાગ – 1, 2, 3, 4, 5

Category
Gujarati
Tags
ગુજરાતી
About This Project

દરેક ભાગમાં ૧૦૦ – ૧૦૦ પ્રશ્ર્નોના ૧૬ – ૧૬ વિષયોના પ્રશ્ર્નપત્રો આપેલા છે.

જેના જવાબો પણ પાછળ આપેલા છે. જૈન શાસનના અનેક વિષયોનું ગમ્મત સાથે વિશિષ્ટ જ્ઞાન પીરસતા

આ ચાર ભાગો  અજ્ઞાનનું અંઘારૂં ઉલેચીને આપણને જૈન શાસનના જ્ઞાની બનાવશે.